Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 80.246.675,00 € 370,78 € 43,11 %
Impostos indirectes 6.762.900,00 € 31,25 € 3,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.514.487,00 € 136,37 € 15,85 %
Transferències corrents 57.069.518,00 € 263,69 € 30,66 %
Ingressos patrimonials 510.734,00 € 2,36 € 0,27 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 3.553.500,00 € 16,42 € 1,91 %
Actius financers 525.710,00 € 2,43 € 0,28 %
Passius financers 7.970.000,00 € 36,83 € 4,28 %
Total 186.153.524,00 € 860,12 €

Cerca una partida específica