Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 74.405.770,00 € 343,79 € 39,97 %
Despeses corrents en béns i serveis 42.122.773,00 € 194,63 € 22,63 %
Despeses financeres 1.959.000,00 € 9,05 € 1,05 %
Transferències corrents 42.355.597,00 € 195,70 € 22,75 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,87 € 0,10 %
Inversions reals 11.331.781,00 € 52,36 € 6,09 %
Transferències de capital 4.466.518,00 € 20,64 € 2,40 %
Actius financers 195.995,00 € 0,91 € 0,11 %
Passius financers 9.128.000,00 € 42,18 € 4,90 %
Total 186.153.524,00 € 860,12 €

Cerca una partida específica