Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

38,84 €
Pressupost actual / hab.: 65,44 €

Pressupost inicial

8,69 M€
Pressupost actual: 14,63 M€

% execució

47,69 %
Despesa real són 6,98 M€

% sobre el total del press.

6,74 %

Mitjana despesa provincial

613.316,84 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 24,51% 2,13 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 40,64% 3,53 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 16,91% 1,47 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 6,00% 521.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 11,94% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.