Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

70,34 €

Pressupost inicial

15,03 M€

% execució

99,31 %
Despesa real són 14,93 M€

% sobre el total del press.

9,38 %

Mitjana despesa provincial

2,22 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,20% 30.410 €
Seguretat i ordre públic 89,57% 13,46 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9,58% 1,44 M€
Mobilitat urbana 0,65% 97.315 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,82% 13,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,05% 1,51 M€
Transferències corrents 0,14% 20.960 €