Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

31,16 €
Pressupost actual / hab.: 91,83 €

Pressupost inicial

6,7 M€
Pressupost actual: 19,75 M€

% execució

65,58 %
Despesa real són 12,95 M€

% sobre el total del press.

11,05 %

Mitjana despesa provincial

430.501,66 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 50,72% 3,4 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 25,57% 1,71 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 12,04% 807.030 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3,73% 250.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 7,94% 532.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.