Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

8,28 €
Pressupost actual / hab.: 91,33 €

Pressupost inicial

1,79 M€
Pressupost actual: 19,7 M€

% execució

49,64 %
Despesa real són 9,78 M€

% sobre el total del press.

12,87 %

Mitjana despesa provincial

707.568,68 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 0,00% 0 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 59,81% 1,07 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 5,88% 105.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 26,87% 480.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 7,44% 132.835 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.