Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

182,85 €
Pressupost actual / hab.: 182,85 €

Pressupost inicial

40,98 M€
Pressupost actual: 40,98 M€

% execució

96,15 %
Ingrés real són 39,4 M€

% sobre el total del press.

16,59 %

Mitjana ingrés provincial

4,23 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 31,79% 13,03 M€
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 8,60% 3,52 M€
Taxes per activitats de competència local 4,99% 2,05 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 18,73% 7,67 M€
Preus públics 0,52% 213.950 €
Vendes 0,89% 365.000 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,00% 0 €
Altres ingressos 34,48% 14,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.