Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

357,46 €
Pressupost actual / hab.: 388,17 €

Pressupost inicial

80,11 M€
Pressupost actual: 86,99 M€

% execució

89,42 %
Despesa real són 77,79 M€

% sobre el total del press.

37,02 %

Mitjana despesa provincial

10,43 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 24,89% 19,94 M€
Habitatge i urbanisme 18,70% 14,98 M€
Benestar comunitari 44,07% 35,3 M€
Medi ambient 12,34% 9,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,26% 26,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,09% 14,49 M€
Transferències corrents 35,21% 28,21 M€
Inversions reals 10,67% 8,55 M€
Transferències de capital 2,77% 2,22 M€