Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

275,62 €
Pressupost actual / hab.: 299,42 €

Pressupost inicial

59,4 M€
Pressupost actual: 64,53 M€

% execució

93,03 %
Despesa real són 60,03 M€

% sobre el total del press.

37,52 %

Mitjana despesa provincial

12,31 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 25,31% 15,03 M€
Habitatge i urbanisme 28,11% 16,69 M€
Benestar comunitari 35,26% 20,95 M€
Medi ambient 11,32% 6,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,46% 21,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,08% 10,74 M€
Transferències corrents 31,57% 18,75 M€
Inversions reals 11,58% 6,88 M€
Transferències de capital 2,31% 1,38 M€