Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

43,90 €
Pressupost actual / hab.: 62,20 €

Pressupost inicial

9,59 M€
Pressupost actual: 13,59 M€

% execució

79,27 %
Despesa real són 10,78 M€

% sobre el total del press.

6,96 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 12,50% 1,2 M€
Gestió del sistema tributari 30,97% 2,97 M€
Gestió del patrimoni 52,95% 5,08 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,58% 342.953 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,71% 5,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,89% 3,16 M€
Transferències corrents 0,33% 32.121 €
Inversions reals 11,07% 1,06 M€