Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

20,52 €

Pressupost inicial

4,38 M€

% execució

107,33 %
Despesa real són 4,71 M€

% sobre el total del press.

2,74 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 25,21% 1,11 M€
Gestió del sistema tributari 54,41% 2,39 M€
Gestió del patrimoni 14,39% 630.700 €
Gestió del deute i de la tresoreria 5,99% 262.835 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,27% 3,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,22% 448.225 €
Transferències corrents 0,51% 22.295 €