Gestió del padró municipal d'habitants

Pressupost inicial / hab.

9,97 €

Pressupost inicial

2,22 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 2,22 M€

% sobre el total del press.

1,01 %

Mitjana despesa provincial

387.495,71 €

Sobre aquesta partida

En compliment del que disposa l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les entitats locals incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, han d'incloure dins el grup de programes 929 «Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució» una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris en concepte de Fons de Contingència d'execució pressupostària, per a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici. Les entitats locals no incloses en aquell àmbit subjectiu d'aplicar aquest mateix criteri en el cas que aprovin la dotació d'un Fons de contingència amb la mateixa finalitat esmentada.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Informació bàsica i estadística.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.