T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

31,90 €

Pressupost inicial

6,82 M€

% execució

104,93 %
Ingrés real són 7,15 M€

% sobre el total del press.

4,25 %

Mitjana ingrés provincial

864.110,22 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 35,13% 2,4 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 55,87% 3,81 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 1,50% 102.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,07% 5.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 7,43% 506.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.