Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

75,35 €
Pressupost actual / hab.: 81,91 €

Pressupost inicial

16,47 M€
Pressupost actual: 17,9 M€

% execució

93,31 %
Despesa real són 16,7 M€

% sobre el total del press.

9,16 %

Mitjana despesa provincial

2,63 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 7,18% 1,18 M€
Seguretat i ordre públic 78,66% 12,95 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9,46% 1,56 M€
Mobilitat urbana 3,42% 563.768 €
Protecció civil 1,28% 210.278 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 84,58% 13,93 M€
Despeses corrents en béns i serveis 15,31% 2,52 M€
Transferències corrents 0,11% 18.660 €