Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

45,66 €
Pressupost actual / hab.: 52,83 €

Pressupost inicial

10,07 M€
Pressupost actual: 11,65 M€

% execució

94,73 %
Despesa real són 11,04 M€

% sobre el total del press.

5,61 %

Mitjana despesa provincial

1,95 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 13,72% 1,38 M€
Gestió del sistema tributari 31,31% 3,15 M€
Gestió del patrimoni 51,68% 5,2 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,28% 330.798 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,88% 5,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,18% 3,14 M€
Transferències corrents 0,32% 32.121 €
Inversions reals 10,62% 1,07 M€