Actius financers

Pressupost inicial / hab.

0,69 €
Pressupost actual / hab.: 0,69 €

Pressupost inicial

148.995 €
Pressupost actual: 148.995 €

% execució

25,42 %
Despesa real són 37.875 €

% sobre el total del press.

0,10 %

Mitjana despesa provincial

235.662,64 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs al sector públic 0,00% 0 €
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 148.995 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.