Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

78,12 €
Pressupost actual / hab.: 120,03 €

Pressupost inicial

17,51 M€
Pressupost actual: 26,9 M€

% execució

10,89 %
Despesa real són 2,93 M€

% sobre el total del press.

10,05 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 0,00% 0 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 60,16% 10,53 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 16,99% 2,97 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 19,19% 3,36 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 3,66% 640.689 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.