Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

29,84 €
Pressupost actual / hab.: 61,33 €

Pressupost inicial

6,42 M€
Pressupost actual: 13,19 M€

% execució

50,99 %
Despesa real són 6,73 M€

% sobre el total del press.

8,44 %

Mitjana despesa provincial

463.829,94 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 45,67% 2,93 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 38,75% 2,49 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 8,80% 564.610 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2,10% 135.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,67% 300.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.