Fons de contingència i altres imprevistos

Pressupost inicial / hab.

0,84 €
Pressupost actual / hab.: 0,84 €

Pressupost inicial

188.090 €
Pressupost actual: 188.090 €

% execució

0,00 %
Despesa real són 0 €

% sobre el total del press.

0,09 %

Mitjana despesa provincial

959.308,27 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn la dotació al Fons de Contingència a què es refereix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que obligatòriament han d'incloure en els seus pressupostos les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Les entitats locals no incloses en aquell àmbit subjectiu d'aplicar aquest mateix criteri en el cas que aprovin la dotació d'un Fons de contingència amb la mateixa finalitat esmentada.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Fons de contingència d'execució pressupostària 100,00% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.