Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 0,73 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 161.248,3 €

% execució

81,92 %
Despesa real són 132.093,15 €

% sobre el total del press.

0,08 %

Mitjana despesa provincial

205.103,95 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tota índole tendents a la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despesa totes les d'inversió destinats a la construcció i millora de carreteres i camins veïnals a càrrec de l'entitat local i altres despeses complementàries dels anteriors, com ponts, viaductes, senyalització o abalisament, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris. Pel que fa a recursos hidràulics s'inclouran despeses en obres de captació, acumulació i canalització fins a l'inici de la xarxa de distribució urbana i altres de similar naturalesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Camins veïnals NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.