Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

9,53 €
Pressupost actual / hab.: 10,64 €

Pressupost inicial

2,05 M€
Pressupost actual: 2,29 M€

% execució

101,08 %
Despesa real són 2,31 M€

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana despesa provincial

697.157,04 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00% 0 €
Comerç 50,60% 1,04 M€
Ordenació i promoció turística 20,23% 414.680 €
Desenvolupament empresarial 29,17% 597.928 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,78% 1,35 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,11% 637.724 €
Transferències corrents 3,11% 63.772 €