Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

9,27 €
Pressupost actual / hab.: 12,63 €

Pressupost inicial

2 M€
Pressupost actual: 2,72 M€

% execució

91,03 %
Despesa real són 2,48 M€

% sobre el total del press.

1,78 %

Mitjana despesa provincial

791.809,59 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00% 0 €
Comerç 51,08% 1,02 M€
Ordenació i promoció turística 21,12% 422.112 €
Desenvolupament empresarial 27,80% 555.713 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,78% 1,41 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,89% 477.540 €
Transferències corrents 3,83% 76.575 €
Inversions reals 1,50% 30.000 €