Cultura

Pressupost inicial / hab.

28,81 €

Pressupost inicial

6,16 M€

% execució

198,47 %
Despesa real són 12,22 M€

% sobre el total del press.

3,84 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 4,12% 253.606 €
Biblioteques i arxius 37,77% 2,33 M€
Museus i arts plàstiques 9,50% 584.844 €
Promoció cultural 24,69% 1,52 M€
Arts escèniques 23,93% 1,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,23% 2,85 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,81% 2,76 M€
Transferències corrents 8,88% 546.725 €
Inversions reals 0,08% 5.000 €