Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

145,01 €
Pressupost actual / hab.: 153,77 €

Pressupost inicial

32,5 M€
Pressupost actual: 34,46 M€

% execució

98,51 %
Despesa real són 33,95 M€

% sobre el total del press.

13,95 %

Mitjana despesa provincial

4,85 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 32,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,96% 11,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,45% 14,12 M€
Transferències corrents 14,84% 4,82 M€
Transferències de capital 7,75% 2,52 M€