Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

68,35 €

Pressupost inicial

14,61 M€

% execució

107,09 %
Despesa real són 15,64 M€

% sobre el total del press.

9,12 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 0,08% 11.630 €
Assistència social primària 53,80% 7,86 M€
Promoció social 17,85% 2,61 M€
Assistència a persones dependents 28,28% 4,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,20% 7,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,04% 5,7 M€
Transferències corrents 12,76% 1,86 M€