Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

88,98 €
Pressupost actual / hab.: 93,23 €

Pressupost inicial

19,94 M€
Pressupost actual: 20,89 M€

% execució

98,40 %
Despesa real són 20,56 M€

% sobre el total del press.

8,89 %

Mitjana despesa provincial

3,05 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 4,79% 954.734 €
Seguretat i ordre públic 79,23% 15,8 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 8,87% 1,77 M€
Mobilitat urbana 2,67% 532.919 €
Protecció civil 4,44% 885.725 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,87% 17,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,32% 2,46 M€
Transferències corrents 0,23% 46.010 €
Transferències de capital 1,58% 315.000 €