Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

77,43 €
Pressupost actual / hab.: 75,28 €

Pressupost inicial

16,66 M€
Pressupost actual: 16,19 M€

% execució

97,83 %
Despesa real són 15,84 M€

% sobre el total del press.

9,06 %

Mitjana despesa provincial

2,69 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 7,39% 1,23 M€
Seguretat i ordre públic 79,01% 13,16 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9,60% 1,6 M€
Mobilitat urbana 2,75% 457.605 €
Protecció civil 1,25% 208.846 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,92% 14,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,08% 2,01 M€
Transferències corrents 0,11% 18.360 €
Transferències de capital 1,89% 314.037 €