Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

69,85 €
Pressupost actual / hab.: 68,67 €

Pressupost inicial

15,07 M€
Pressupost actual: 14,81 M€

% execució

95,72 %
Despesa real són 14,18 M€

% sobre el total del press.

9,68 %

Mitjana despesa provincial

2,35 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 6,50% 979.748 €
Seguretat i ordre públic 82,89% 12,49 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9,54% 1,44 M€
Mobilitat urbana 1,06% 159.954 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,59% 13,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,30% 1,55 M€
Transferències corrents 0,11% 16.860 €