Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

332,65 €
Pressupost actual / hab.: 366,59 €

Pressupost inicial

74,18 M€
Pressupost actual: 81,75 M€

% execució

92,28 %
Despesa real són 75,44 M€

% sobre el total del press.

37,26 %

Mitjana despesa provincial

17,13 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 26,39% 19,58 M€
Habitatge i urbanisme 15,73% 11,67 M€
Benestar comunitari 44,73% 33,18 M€
Medi ambient 13,15% 9,75 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,72% 26,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,63% 13,82 M€
Transferències corrents 36,28% 26,91 M€
Inversions reals 8,28% 6,14 M€
Transferències de capital 1,10% 815.000 €