Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

19,10 €
Pressupost actual / hab.: 23,08 €

Pressupost inicial

4,28 M€
Pressupost actual: 5,17 M€

% execució

89,07 %
Despesa real són 4,61 M€

% sobre el total del press.

2,20 %

Mitjana despesa provincial

800.705,94 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00% 0 €
Comerç 10,68% 457.188 €
Ordenació i promoció turística 13,43% 575.110 €
Desenvolupament empresarial 49,92% 2,14 M€
Altres actuacions sectorials 25,97% 1,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,88% 2,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,57% 1,65 M€
Transferències corrents 4,55% 194.687 €