Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

64,36 €
Pressupost actual / hab.: 84,12 €

Pressupost inicial

14,42 M€
Pressupost actual: 18,85 M€

% execució

78,92 %
Despesa real són 14,88 M€

% sobre el total del press.

7,63 %

Mitjana despesa provincial

2,39 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 9,45% 1,36 M€
Gestió del sistema tributari 26,97% 3,89 M€
Gestió del patrimoni 60,28% 8,69 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,30% 476.320 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,54% 7,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,28% 4,66 M€
Transferències corrents 0,01% 1.200 €
Inversions reals 18,17% 2,62 M€