Cultura

Pressupost inicial / hab.

37,05 €
Pressupost actual / hab.: 41,69 €

Pressupost inicial

8,26 M€
Pressupost actual: 9,3 M€

% execució

100,01 %
Despesa real són 9,3 M€

% sobre el total del press.

3,96 %

Mitjana despesa provincial

2,26 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 7,77% 642.211 €
Biblioteques i arxius 26,04% 2,15 M€
Museus i arts plàstiques 9,14% 755.478 €
Promoció cultural 41,54% 3,43 M€
Lleure i temps lliure 2,66% 220.023 €
Festes populars i celebracions 12,85% 1,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,08% 4,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,58% 2,69 M€
Transferències corrents 12,20% 1,01 M€
Inversions reals 0,14% 11.838 €